گواهی‌ ‌تائیدیه فنی نرم‌افزار

گواهی تائیدیه فنی نرم‌افزار، سندی است که بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای توسط سازمان فنآوری اطلاعات ایران صادر می‌گردد.

مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارها به مدت سی سال برای پدید آورنده نرم افزار است به شرطی که پدیدآورده اثر خود را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، طبق قانون قبل از صدور سند ثبت توسط وزارت ارشاد می‌بایست یک گواهی فنی جهت تائیدیه فنی نرم‌افزار توسط وزارت ارتباطات صادر شود.

بر اساس ماده ۱۳ قانون ذکر شده، در صورتی که هر شخص حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید باید نه تنها خسارت های ایجاد شده را جبران کند بلکه به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم و باید جزای نقدی نیز پرداخت نماید.

گواهی تاییده فنی نرم افزار مَت نِت
ورود به پنل کاربری وب سایت